9GAG, 8 hours ago
Hokkaido foxes encounter (By TW - retokani)